top of page

Γενικές Αρχές GDPR – Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)
Διάρκεια Προγράμματος: 14 ώρες

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν οι βασικές αρχές του κανονισμού, και οι αλλαγές που πρέπει να κάνουν οι οργανισμοί για να εναρμονιστούν, αναλύοντας συγκεκριμένα παραδείγματα.

Ημερ. Διεξαγωγής
Θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα μας. 
Διάρκεια Κατάρτησης
14 ώρες 
08:30 – 16:45 
Χώρος Διεξαγωγής
Αίθουσα Go For It Centre Ltd. (ΔΕΚ 193) - Λευκωσία  
Δικαίωμα Συμμετοχής
€390 + ΦΠΑ (€74,10), Επιχορήγηση  ΑΝΑΔ €238, Τελικό κόστος €152 + ΦΠΑ (€74,10) 
Ανάγκη Κατάρτισης

Υπάρχει η ανάγκη να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις πρακτικές εφαρμογές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 και τις θετικές επιπτώσεις του στο χώρο εργασίας ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν σωστά αυτόν τον Κανονισμό στις δικές τους επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που διευθύνουν ή και εργάζονται. Ο Κανονισμός καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται, διαγράφονται, μεταβιβάζονται και επεξεργάζονται τα προσωπικά μας δεδομένα και κυρίως, με ποιον τρόπο μπορούμε να τα προστατεύουμε. Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι, αφού ενημερώσει, να προτείνει λύσεις ώστε να προστατευθεί η εταιρεία/οργανισμός και να εναρμονισθεί σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
Στόχοι Κατάρτησης
 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

GDPR.jpg
Σε επίπεδο γνώσεων
  1. Να αντιλαμβάνονται τις βασικές πρόνοιες του Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων

  2. Να εντοπίζουν πως οι πρόνοιες του Κανονισμού επηρεάζουν την επιχείρηση τους

  3. Να είναι σε θέση να απαριθμούν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
  1. Να επιλέγουν τον κατάλληλο τρόπο εφαρμογής του Κανονισμού

  2. Να επιτυγχάνεται πνεύμα συνεργασίας μεταξύ εργοδότη και υπεύθυνου διαχείρισης προσωπικών δεδομένων (CDPO)

  3. Να επεξηγούν σωστά στον εργοδότη και στο προσωπικό της επιχείρησης τις πρόνοιες του Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων

Σε επίπεδο στάσεων
  1. Να συνεργάζονται με αποτελεσματικότητα για την έγκαιρη υιοθέτηση νόμιμων μέτρων που απορρέουν από τον Κανονισμό

  2. Να αντικρούουν με επιτυχία τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για να επιλύνονται τα οποιαδήποτε θέματα.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Το πρόγραμμα απευθύνεται στα μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη που ασχολούνται με τη συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων. Επίσης σε

Διευθυντές Εταιρειών, Γενικούς Διευθυντές, Οικονομικούς Διευθυντές, Διευθυντές & Υπεύθυνους Πληροφορικής (ΙΤ), Υπεύθυνους Προσωπικού, Μάρκετινγκ, Εσωτερικού Ελέγχου, Νομικούς Συμβούλους, Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Πωλήσεων και σε άτομα που εργάζονται σε τμήμα που διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές Εργοταξίων, Υπεύθυνους Τμημάτων, Υπεύθυνους Ομάδων, Αντιπροσώπους Διοίκησης, Διοικητικούς Λειτουργούς Εργοταξίων και Υπεύθυνους Μηχανικούς Έργων.

Μέθοδοι Κατάρτησης

Το Πρόγραμμα διεξάγεται υπό μορφή διάλεξης και ταυτόχρονα παροτρύνεται ο διάλογος και η συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εκτελούνται εργαστήρια, και επιλύονται ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος, δίδονται παραδείγματα και γίνεται υπόδυση ρόλων. Επίσης χρησιμοποιούνται σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα όπως Multimedia Projector, Οθόνη προβολής, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Χαρτοπίνακας, Μαρκαδόροι, Γραφική ύλη και Φύλλα εργασίας για καλύτερη επιμόρφωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων. Σε κάθε καταρτιζόμενο δίνονται/αποστέλλονται επίσης σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή για τα θέματα του σεμιναρίου.

Σύστημα Τήρησης Στοιχείων & Αξιολόγησης 

Θα τηρηθεί το Ηλεκτρονικό Παρουσιολόγιο της ΑνΑΔ, όπου ο εκπαιδευτής θα είναι αρμόδιος για την τήρηση του.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί στους καταρτιζόμενους έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος και του/των εκπαιδευτή/ων όπου θα εμφανίζεται και ο βαθμός υλοποίησης του προγράμματος.

Περιγραφή Εκπαιδευτή
Ροδούλα Φιλίππου

Η κα Ροδούλα Φιλίππου είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και επίσης κάτοχος  δεύτερου Πτυχίου Νομικής και άλλων σχετικών Διπλωμάτων και Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης. 
Τα τελευταία χρόνια απασχολείται στον τομέα της Εκπαίδευσης και  των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών,  με πολυετή πείρα σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Προσωπικού, Εργασιακών Σχέσεων,  Γενικά Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άλλα θέματα Νομικής Φύσης. 
Είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 5 από την ΑνΑΔ από το 2021.
Έχει περισσότερες από 1600 ώρες εκπαίδευσης προσωπικού σε ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα.

bottom of page