top of page

Στον Ηγέτη ανήκει το Όραμα,
στον Διευθυντή το Έργο.

Διάρκεια Προγράμματος: 7 ώρες

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις επιδιώκουν να έχουν στο τιμόνι της διοίκησης ηγετικές προσωπικότες με διορατικότητα, και Διευθυντές με ικανότητες να μετατρέπουν το πλάνο τους σε έργο με αποφασιστικότητα και δυναμισμό. Το σεμινάριο εντοπίζει τα χαρακτηρίστικα που διακρίνουν τους δύο και καθορίζει τον ρόλο τους σε μια συνεχώς εξελισσόμενη επιχείριση.

Ημερ. Διεξαγωγής
Θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα μας. 
Διάρκεια Κατάρτησης
7 ώρες
08:30 – 16:45
Χώρος Διεξαγωγής
Αίθουσα Go For It Centre Ltd. (ΔΕΚ 193), Λευκωσία
Δικαίωμα Συμμετοχής
€270 + ΦΠΑ (€51,30), Επιχορήγηση ΑΝΑΔ €119, Τελικό κόστος €151 + ΦΠΑ (€51,30)
Ανάγκη Κατάρτισης
 

Υπάρχει η ανάγκη να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τη διαφορά μεταξύ Διεύθυνσης και Ηγεσίας παρόλο που είναι γενικά κατανοητή, φαίνεται ότι ο σύγχρονος Διευθυντής / Ιδιοκτήτης Μικρομεσαίας Εταιρείας ή Τμηματάρχης δεν ξεχωρίζει επαρκώς στην πράξη τις δύο λειτουργίες με κυριότερη παρανόηση στις πρακτικές εφαρμογές της Ηγεσίας. Σκοπός του προγράμματος είναι να διαλύσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αυτή την σύγχυση που επηρεάζει την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του και τελικά την αποτελεσματικότητα του στην ομάδα / εταιρεία αφού οι συμπεριφορές του με το προσωπικό στερούνται των σημαντικών λειτουργιών και χαρισμάτων του ηγέτη σαν για παράδειγμα Εμπνευστή, Καθοδηγητή, Συντονιστή, Μέντορα και Παρακινητή.

Στόχοι Κατάρτησης
 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

Pointing Pen and Finger on Document
Σε επίπεδο γνώσεων
  1. Αντιληφθούν την διαφορά του Ηγέτη – Διευθυντή / Προϊστάμενου

  2. Κατανοήσουν το Συμμετοχικό Στυλ της Διεύθυνσης σε σχέση με την Ηγεσία

  3. Κατανοήσουν τους Τρόπους Ορθής Ανάθεσης και Ανάληψης Ευθυνών σαν Ηγέτες

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
  1. Βελτιώσουν την αναλυτική επίγνωση εργαλείων Ορθής Ηγεσίας

  2. Κάνουν Ορθολογιστικό Τρόπο Καταμερισμού Ευθυνών και Καθηκόντων για την Επίτευξη του Στόχου

  3. Βελτιώσουν τους Τρόπους Καθοδήγησης, Έμπνευσης και Συμπαράστασης στην Ομάδα από τον Ηγέτη

Σε επίπεδο στάσεων
  1. Αποκτήσουν τις Ηγετικές Ικανότητες Συντονισμού της Ομάδας σε ώρες κρίσης που θα τους οδηγήσουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των ιδίων και των υφισταμένων τους

  2. Υιοθετήσουν τις αρχές Ηγεσίας στην καθημερινότητα τους για καλύτερα ατομικά αποτελέσματα και εταιρικά.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Το πρόγραμμα αποτείνεται σε Διευθυντές ή και Τμηματάρχες Μικρών & Μικρομεσαίων Εταιρειών, ως επίσης Επαρχιακών Υπευθύνων και Υπευθύνων Ομάδων που χρειάζεται να ασκήσουν τις ηγετικές τους ικανότητες για την επίτευξη τμηματικών ή γενικών στόχων της εταιρείας μέσω του προσωπικού τους. Επίσης το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο και για υπευθύνους που δύναται να προαχθούν σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές Εργοταξίων, Υπεύθυνους Τμημάτων, Υπεύθυνους Ομάδων, Αντιπροσώπους Διοίκησης, Διοικητικούς Λειτουργούς Εργοταξίων και Υπεύθυνους Μηχανικούς Έργων.

Μέθοδοι Κατάρτησης

Το Πρόγραμμα διεξάγεται υπό μορφή διάλεξης και ταυτόχρονα παροτρύνεται ο διάλογος και η συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εκτελούνται εργαστήρια, και επιλύονται ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος, δίδονται παραδείγματα και γίνεται υπόδυση ρόλων. Επίσης χρησιμοποιούνται σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα όπως Multimedia Projector, Οθόνη προβολής, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Χαρτοπίνακας, Μαρκαδόροι, Γραφική ύλη και Φύλλα εργασίας για καλύτερη επιμόρφωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων. Σε κάθε καταρτιζόμενο δίνονται/αποστέλλονται επίσης σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή για τα θέματα του σεμιναρίου.

Σύστημα Τήρησης Στοιχείων & Αξιολόγησης 

Θα τηρηθεί το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο που χρησιμοποιεί η ΑνΑΔ, όπου ο εκπαιδευτής θα είναι αρμόδιος για την τήρηση του.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί στους καταρτιζόμενους έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος και του/των εκπαιδευτή/ων όπου θα εμφανίζεται και ο βαθμός υλοποίησης του προγράμματος

Περιγραφή Εκπαιδευτή
Ροδούλα Φιλίππου

Η κα Ροδούλα Φιλίππου είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και επίσης κάτοχος δεύτερου Πτυχίου Νομικής και άλλων σχετικών Διπλωμάτων και Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα τελευταία χρόνια απασχολείται στον τομέα της Εκπαίδευσης και των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, με πολυετή πείρα σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Προσωπικού, Εργασιακών Σχέσεων, Γενικά Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άλλα θέματα Νομικής Φύσης.

Είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 5 από την ΑνΑΔ από το 2021. Έχει περισσότερες από 1600 ώρες εκπαίδευσης προσωπικού σε ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα.

bottom of page