top of page

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία –
Επείγοντα Περιστατικά

Διάρκεια Προγράμματος: 6 ώρες

Στο σεμινάριο θα αναφερθούν παραδείγματα και τρόποι αντιμετώπισης περιστατικών που χρίζουν άμεσης πρώτης παρέμβασης με στόχο την διατήρηση του πάσχοντα στη ζωή.

Ημερ. Διεξαγωγής
Θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα μας. 
Διάρκεια Κατάρτησης
6 ώρες 
08:30 – 15:45 
Χώρος Διεξαγωγής
Αίθουσα Go For It Centre Ltd. (ΔΕΚ 193), Λευκωσία
Δικαίωμα Συμμετοχής
€230 + ΦΠΑ (€43,70), Επιχορήγηση ΑΝΑΔ €72, Τελικό κόστος €158 + ΦΠΑ (€43,70)
Ανάγκη Κατάρτισης
 

Η νομοθεσία Κ.Δ.Π. 198/2009 περί πρώτων βοηθειών επιβάλλει την εκπαίδευση πρώτων βοηθών στον χώρο εργασίας. Η διάρκεια της εκπαίδευσης αποφασίζεται μέσα από την Γραπτή Εκτίμηση του κίνδυνου κάθε επιχείρησης.

Στόχοι Κατάρτησης
 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να επιτύχουν τους πιο κάτω στόχους όπως καθορίζονται από τον ΚΔΠ 198/2009 περί πρώτων βοηθειών.

pexels-shvets-production-7176325.jpg
Σε επίπεδο γνώσεων
  1. Να κατονομάζουν τα σημεία και συμπτώματα του πάσχοντα

  2. Να περιγράφουν τις ορθές πρακτικές που θα εφαρμόσουν

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
  1. Να επεξηγούν την φροντίδα που στόχο έχει να διατηρήσει την ζωή, να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες από τραυματισμό ή επιδείνωση της κατάστασης και να επισπεύσει την ανάρρωση του πάσχοντα που βρίσκεται στον χώρο εργασίας, μέχρι να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

  2. Να αιτιολογούν την φροντίδα για μικροτραυματισμούς που δεν χρίζουν ιατρικής βοήθειας

  3. Να επιλέγουν ορθά τον εξοπλισμό που τους χρειάζεται

Σε επίπεδο στάσεων
  1. Να συμμετέχουν σε περιστατικά πρώτων βοηθειών

  2. Να αποδεχτούν ότι οι πρώτες βοήθειες εξελίσσονται και βελτιώνονται

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Εργαζόμενα μέλη ή υποψήφια μέλη ομάδας Πρώτων Βοηθειών, ΕΣΥΠΠ υπεύθυνοι για τις Πρώτες Βοήθειες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές Εργοταξίων, Υπεύθυνους Τμημάτων, Υπεύθυνους Ομάδων, Αντιπροσώπους Διοίκησης, Διοικητικούς Λειτουργούς Εργοταξίων και Υπεύθυνους Μηχανικούς Έργων.

Μέθοδοι Κατάρτησης

Η πιο κατάλληλη μέθοδος κρίνεται η «κατά πρόσωπο εκπαίδευση». Είναι σημαντική η πρόσωπο με πρόσωπο επαφή μεταξύ εκπαιδευτή και καταρτιζομένων έτσι ώστε να μεταδοθούν ορθά οι γνώσεις σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο.

 

Θα γίνει χρήση των ακόλουθων τεχνικών κατάρτισης: Προετοιμασία, Διάλεξη/εισήγηση, Συζήτηση, Προβολή υλικού, Πρακτική εφαρμογή, Ομαδική και ατομική εργασία σε πρακτικό επίπεδο, τελική αξιολόγηση και αναθεώρηση διαδικασίας, Πρακτική εξάσκηση, Ερωτήσεις – απαντήσεις.

Ο συνδυασμός των παραπάνω έχει σαν στόχο να διατηρήσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων καθώς επίσης και να διατηρήσει την πειθαρχία και την προσοχή τους. Είναι σημαντικό επίσης να αποκλειστεί ο παθητικός ρόλος των εκπαιδευομένων μέσω μίας διαδραστικής εκπαίδευσης.

Στο σεμινάριο θα αναφερθούν παραδείγματα και τρόποι αντιμετώπισης περιστατικών που χρίζουν άμεσης πρώτης παρέμβασης με στόχο την διατήρηση του πάσχοντα στη ζωή.

Με τη συζήτηση και την υποβολή ερωτήσεων οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκμαιεύσουν τις ορθές απαντήσεις και να οδηγηθούν σε συμπεράσματα. Τέλος, η πρακτική εξάσκηση θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αποτυπώσουν καλύτερα την θεωρία.

Σύστημα Τήρησης Στοιχείων & Αξιολόγησης 

Θα τηρηθεί το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο που χρησιμοποιεί η ΑνΑΔ, όπου ο εκπαιδευτής θα είναι αρμόδιος για την τήρηση του.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί στους καταρτιζόμενους έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος και του/των εκπαιδευτή/ων όπου θα εμφανίζεται και ο βαθμός υλοποίησης του προγράμματος.

Περιγραφή Εκπαιδευτή
Μιχάλης Θεοδότου

Ο κ. Μιχάλης Θεοδότου είναι κάτοχος του Τίτλου MA Industrial Relations and Health and Safety (Middlesex University). Είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής της ΑνΑΔ από το 2015 και ΕΞΥΠΠ από το 2007.

Διετέλεσε Μέλος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας 2002 -2019. Επίσης διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου από το 2012 και Γραμματέας Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου από το 2016 - 2018. Στον ερευνητικό τομέα έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και ως ειδικός ερευνητής στα πιο κάτω εξειδικευμένα προγράμματα.

Συγγραφή μέρους εγχειριδίου για την εκτίμηση του κινδύνου στον Τραπεζικό Τομέα στα πλαίσια του προγράμματος LEONARDO «TRIA» 2006-2007. Πρόγραμμα OIRA: Expert στην προετοιμασία του διαδραστικού Εργαλείου OIRA για την Εκπαίδευση (2014-2015). Έρευνα ΣΑΥΚ για το Εργασιακό Άγχος 2014-2015. Έρευνα ΣΑΥΚ με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις Ηλικίες» 2016-2017.

Διετέλεσε πάρεδρος στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.

Έχει δώσει δεκάδες διαλέξεις σε εργασιακά θέματα και θέματα ασφάλειας και υγείας. Λόγω της σφαιρικής εμπειρίας του στα εργασιακά, αναλύει τα θέματα με μια ολιστική προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εργασιακές παραμέτρους, ασφάλειας και υγείας, ισότητα, εργασιακές σχέσεις.

Ο εκπαιδευτής κατέχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και είναι εγκεκριμένος από το ΤΕΕ, είναι δε και εκπαιδευτής της ΑνΑΔ εγγεγραμμένος στο Σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης «ΕΡΜΗΣ». Έχει πολυετή πείρα στην εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών.

bottom of page