top of page

Ο Ρόλος του Διευθυντή στην Οργάνωση Προσωπικού & την Αύξηση των Πωλήσεων
Διάρκεια Προγράμματος: 14 ώρες

Η διαδικασία οργάνωσης και διαχείρισης πόρων και προσωπικού εκπαιδεύοντας τους διευθυντές καταστημάτων, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και των πωλήσεων της επιχείρησης.

Ημερ. Διεξαγωγής
Θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα μας. 
Διάρκεια Κατάρτησης
14 ώρες 
08:30 – 16:45 
Χώρος Διεξαγωγής
Αίθουσα Go For It Centre Ltd. (ΔΕΚ 193) - Λευκωσία  
Δικαίωμα Συμμετοχής
€390 + ΦΠΑ (€74,10), Επιχορήγηση  ΑΝΑΔ €238, Τελικό κόστος €152 + ΦΠΑ (€74,10) 
Ανάγκη Κατάρτισης

Υπάρχει η ανάγκη να γίνει ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών για να επικοινωνούν και να μεταφέρουν με επιτυχία την πολιτική και το όραμα της Διοίκησης στο προσωπικό όπως και να διαχειρίζονται με οργανωμένο τρόπο τις προκλήσεις του ανταγωνισμού και να επιτυγχάνουν αύξηση των πωλήσεων και ενίσχυση της παραγωγικότητας.
Στόχοι Κατάρτησης
 

Μετά το πέρας του προγράμματος αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναλάβουν και να διαχειριστούν, να σχεδιάσουν, να οργανώνουν, να καθοδηγούν και να έχουν τον έλεγχο των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού του καταστήματος, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι με όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο

Young Businesswoman
Σε επίπεδο γνώσεων
 1. να περιγράφουν σωστά ένα πρόβλημα που έχουν εντοπίσει

 2. να διατυπώνουν σωστά μια αναφορά προς την διοίκηση – κέντρο αποφάσεων

 3. να κατονομάζουν τα γενικά και τα ειδικά χαρακτηριστικά των προκλήσεων του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν

 4. να συσχετίζουν τα προσόντα των υποψηφίων με την θέση εργασίας και να τα ταξινομούν σε σωστή βάση αξιολόγησης, ούτως ώστε να κατατάσσουν τον υποψήφιο σε κλίμακα σχετικής επιλογής, για συγκεκριμένη θέση βάση των στόχων που έθεσε η διοίκηση.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
 1. να εκτελούν τις οδηγίες της Διεύθυνσης σε σχέση με την διαδικασία πρόσληψης

 2. να επεξηγούν στην ομάδα εργαζομένων τι αναμένουν ως αποτέλεσμα από την διαδικασία οργάνωσης

 3. να αναπτύσσουν δικές τους τεχνικές με βάση τις παρατηρήσεις τους

 4. να επιλέγουν και να συλλέγουν με διάφορες μεθόδους πληροφορίες που θα βοηθήσουν την διεύθυνση να λάβει σωστές αποφάσεις

 5. να αιτιολογούν με βάση τις πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους τις προτάσεις τους για αναβάθμιση των υπηρεσιών

 6. να οργανώνουν ένα σωστό σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων, για να αποκομίζουν τα καλύτερα θετικά τους στοιχεία για να είναι παραγωγικοί σε ένα ευχάριστο κλίμα εργασίας.

Σε επίπεδο στάσεων
 1. να δικαιολογούν τις αποφάσεις τους

 2. να παρακινούν το προσωπικό να παρουσιάσει όσο το δυνατό καλύτερα τον εαυτό του για να διευκολύνουν την διαδικασία αξιολόγησης και παραγωγικότητας τους

 3. να συνεργάζονται με τα άλλα τμήματα που συμμετέχουν στην διαδικασία οργάνωσης και ανάπτυξης της Εταιρίας.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές Καταστημάτων, Υπεύθυνους Τμημάτων Καταστήματος και Υπεύθυνους Ομάδων Καταστήματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές Εργοταξίων, Υπεύθυνους Τμημάτων, Υπεύθυνους Ομάδων, Αντιπροσώπους Διοίκησης, Διοικητικούς Λειτουργούς Εργοταξίων και Υπεύθυνους Μηχανικούς Έργων.

Μέθοδοι Κατάρτησης

Το Πρόγραμμα διεξάγεται υπό μορφή διάλεξης και ταυτόχρονα παροτρύνεται ο διάλογος και η συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εκτελούνται εργαστήρια, και επιλύονται ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος, δίδονται παραδείγματα και γίνεται υπόδυση ρόλων. Επίσης χρησιμοποιούνται σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα όπως Multimedia Projector, Οθόνη προβολής, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Χαρτοπίνακας, Μαρκαδόροι, Γραφική ύλη και Φύλλα εργασίας για καλύτερη επιμόρφωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων.

Σε κάθε καταρτιζόμενο δίνονται/αποστέλλονται επίσης σημειώσεις σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για τα θέματα του σεμιναρίου.

Σύστημα Τήρησης Στοιχείων & Αξιολόγησης 

Θα τηρηθεί το Ηλεκτρονικό Παρουσιολόγιο της ΑνΑΔ, όπου ο εκπαιδευτής θα είναι αρμόδιος για την τήρηση του.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί στους καταρτιζόμενους έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος και του/των εκπαιδευτή/ων όπου θα εμφανίζεται και ο βαθμός υλοποίησης του προγράμματος και οι ανάγκες που ικανοποιήθηκαν.

Περιγραφή Εκπαιδευτή
Ροδούλα Φιλίππου

Η κα Ροδούλα Φιλίππου είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και επίσης κάτοχος  δεύτερου Πτυχίου Νομικής και άλλων σχετικών Διπλωμάτων και Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης. 
Τα τελευταία χρόνια απασχολείται στον τομέα της Εκπαίδευσης και  των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών,  με πολυετή πείρα σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Προσωπικού, Εργασιακών Σχέσεων,  Γενικά Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άλλα θέματα Νομικής Φύσης. 
Είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 5 από την ΑνΑΔ από το 2021.
Έχει περισσότερες από 1600 ώρες εκπαίδευσης προσωπικού σε ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα.

bottom of page