top of page

Κώδικας Ηθικής & Σεξουαλικής Παρενόχλησης
για Προστασία Εργαζομένου & Εργοδότη

Διάρκεια Προγράμματος: 7 ώρες

Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές του Κώδικα για την Ηθική και Σεξουαλική Παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Θα συζητηθούν συγκεκριμένες υποθέσεις ούτως ώστε να αποκτήσουμε έναν υγιές τρόπο σκέψης γύρω από το θέμα, το οποίο οι Εταιρίες και Οργανισμοί θα υιοθετήσουν ως πολιτική μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών.

Ημερ. Διεξαγωγής
Θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα μας. 
Διάρκεια Κατάρτησης
7 ώρες 
08:30 – 16:45 
Χώρος Διεξαγωγής
Αίθουσα Go For It Centre Ltd. (ΔΕΚ 193), Λευκωσία
Δικαίωμα Συμμετοχής
€270 + ΦΠΑ (€51,30), Επιχορήγηση ΑΝΑΔ €119, Τελικό κόστος €151 + ΦΠΑ (€51,30)
Ανάγκη Κατάρτισης
 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργοδοτών και των εργαζόμενων αναφορικά με τη σημασία:

 

1. της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών,

2. της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού

3. της πρόληψης, αντιμετώπισης και καταπολέμησης της παρενόχλησης, της ηθικής ή σεξουαλικής παρενόχλησης.

4. της υιοθέτησης μιας συγκεκριμένης πολιτικής για καταπολέμηση του εργασιακού άγχους σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον.

Στόχοι Κατάρτησης
 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

1. να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν το μέγεθος του κοινωνικού προβλήματος της Ηθικής και Σεξουαλικής Παρενόχλησης,

2. να αναγνωρίζουν τις αρνητικές συνέπειες που επηρεάζουν τον ίδιο τον οργανισμό όταν επικρατεί αρνητικό κλίμα στο χώρο εργασίας

3. και να καταρτίσουν έναν υγιές κώδικα συμπεριφοράς ούτως ώστε να παρέχουν ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, προστατεύοντας παράλληλα την φήμη του Οργανισμού.

sexual-assault.jpg
Σε επίπεδο γνώσεων
  1. Να εξοικειωθούν με τις έννοιες ‘’παρενόχληση’’, ‘’ηθική παρενόχληση’’ και ‘’σεξουαλική παρενόχληση’’.

  2. Να αποκτήσουν γνώση για την προστασία που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία και ο κανονισμός Περί προσωπικών δεδομένων για την διερεύνηση περιστατικών οποιασδήποτε μορφής βίας ή παρενόχλησης

  3. Να λάβουν γνώση για τα δικαιώματα τους οποτεδήποτε ενδεχομένως να υφίστανται παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση,

  4. Να αναπτύξουν σύστημα αξιολόγησης των καταγγελιών και να θέτουν δικλείδες ασφαλείας για να προστατεύονται παράλληλα και τα δικαιώματα του φερόμενου ως θύτη, αλλά και του Εργοδότη από μια άδικη ή/και ψευδή καταγγελία.

  5. Να συμμετέχουν και να συζητούν καταθέτοντας τεκμηριωμένες απόψεις, σε ομάδα κατάρτισης κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
  1. Να αναπτύξει ο εκπαιδευόμενος δεξιότητες που χρειάζονται για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν όταν θεωρούν ότι είναι θύματα παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης.

  2. Να χρησιμοποιεί σωστά επικοινωνιακές μεθόδους για να διαχειριστεί περιπτώσεις που χρήζουν διερεύνησης

Σε επίπεδο στάσεων
  1. Να γνωρίσουν σωστές διαδικασίες διαχείρισης περιπτώσεων ηθικής ή/και σεξουαλικής παρενόχλησης.

  2. Να αναγνωρίζουν σημαντικά στοιχεία και συμπεριφορές που παραβιάζουν τον κώδικα πρακτικής του Οργανισμού.

  3. Να αντιδρούν άμεσα και με ψυχραιμία σε κάθε περίπτωση.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Αναφέρεται :

1. Σε όλα τα μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, που προΐστανται ομάδων προσωπικού.

2. Νομικούς Συμβούλους, Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού, Αντιπροσώπους Διοίκησης σε Θέματα ΙSO, Αξιωματικούς και Μέλη Σωμάτων Ασφαλείας.

3. Υπεύθυνους Προσωπικών Δεδομένων DPO,

4. Προϊσταμένους ομάδων εκτέλεσης εργασιών.

5. Σε Υπεύθυνους Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, και Υπεύθυνους Λειτουργούς Ασφάλειας και Υγείας.

6. Συνδικαλιστικούς Αντιπροσώπους.

7. Μέλη Επιτροπών Ασφαλείας και Ισότητας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές Εργοταξίων, Υπεύθυνους Τμημάτων, Υπεύθυνους Ομάδων, Αντιπροσώπους Διοίκησης, Διοικητικούς Λειτουργούς Εργοταξίων και Υπεύθυνους Μηχανικούς Έργων.

Μέθοδοι Κατάρτησης

Το Πρόγραμμα διεξάγεται υπό μορφή διάλεξης και ταυτόχρονα παροτρύνεται ο διάλογος και η συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εκτελούνται εργαστήρια, και επιλύονται ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος, δίδονται παραδείγματα και γίνεται υπόδυση ρόλων. Επίσης χρησιμοποιούνται σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα όπως Multimedia Projector, Οθόνη προβολής, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Χαρτοπίνακας, Μαρκαδόροι, Γραφική ύλη και Φύλλα εργασίας για καλύτερη επιμόρφωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων. Σε κάθε καταρτιζόμενο δίνονται/αποστέλλονται επίσης σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή (αναλόγως προτίμησης) για τα θέματα του σεμιναρίου.

Σύστημα Τήρησης Στοιχείων & Αξιολόγησης 

Θα τηρηθεί το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο που χρησιμοποιεί η ΑνΑΔ, όπου ο εκπαιδευτής θα είναι αρμόδιος για την τήρηση του.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί στους καταρτιζόμενους έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος και του/των εκπαιδευτή/ων όπου θα εμφανίζεται και ο βαθμός υλοποίησης του προγράμματος.

Περιγραφή Εκπαιδευτή
Ροδούλα Φιλίππου

Η κα Ροδούλα Φιλίππου είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και επίσης κάτοχος δεύτερου Πτυχίου Νομικής και άλλων σχετικών Διπλωμάτων και Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα τελευταία χρόνια απασχολείται στον τομέα της Εκπαίδευσης και των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, με πολυετή πείρα σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Προσωπικού, Εργασιακών Σχέσεων, Γενικά Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άλλα θέματα Νομικής Φύσης.

Είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 5 από την ΑνΑΔ από το 2021. Έχει περισσότερες από 1600 ώρες εκπαίδευσης προσωπικού σε ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα.

bottom of page