top of page

Εργοδότηση : Εργατική Πολιτική & Καλή Πρακτική
Διάρκεια Προγράμματος: 7 ώρες

Στο σεμινάριο αναλύονται περιγραφικά βασικές αρχές της Εργασιακής Νομοθεσίας, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από οποιονδήποτε προΐσταται ή εργοδοτεί προσωπικό στον οργανισμό του.

Ημερ. Διεξαγωγής
Θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα μας. 
Διάρκεια Κατάρτησης
7 ώρες 
08:30 – 16:45 
Χώρος Διεξαγωγής
Αίθουσα Go For It Centre Ltd. (ΔΕΚ 193), Λευκωσία
Δικαίωμα Συμμετοχής
€270 + ΦΠΑ (€51,30), Επιχορήγηση ΑΝΑΔ €119, Τελικό κόστος €151 + ΦΠΑ (€51,30)
Ανάγκη Κατάρτισης

Επιβάλλεται η ανάγκη να ενημερωθούν οι Εργοδότες και οι Υπεύθυνοι Τμημάτων των Οργανισμών για τις Βασικές Αρχές των εργασιακών σχέσεων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέσα από την νομοθεσία, την νομολογία και την καθημερινή πρακτική, με κύριο στόχο να επιτευχθεί μια ομαλή και πετυχημένη συνεργασία μεταξύ εργοδότη – εργοδοτουμένου, που θα επιφέρει μέσα από ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα.
Στόχοι Κατάρτησης
 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση :

Young Lawyer
Σε επίπεδο γνώσεων
  1. Να αντιλαμβάνονται τις βασικές πρόνοιες της Εργατικής Νομοθεσίας στην Κύπρο

  2. Να εντοπίζουν πως οι πρόνοιες των κυριότερων Νομοθεσιών επηρεάζουν την επιχείρηση τους

  3. Να είναι σε θέση να απαριθμούν τις υποχρεώσεις αλλά και τις πρακτικές προστασίας της επιχείρησης σύμφωνα με τη Νομοθεσία

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
  1. Να επιλέγουν τον κατάλληλο τρόπο εφαρμογής των άρθρων της Νομοθεσίας

  2. Να επιτυγχάνεται πνεύμα συνεργασίας μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένου

  3. Να επεξηγούν σωστά στον εργοδότη και στο προσωπικό της επιχείρησης τις πρόνοιες των Νομοθεσιών

Σε επίπεδο στάσεων
  1. Να συνεργάζονται με αποτελεσματικότητα για την έγκαιρη υιοθέτηση νόμιμων μέτρων που απορρέουν από την εργατική Νομοθεσία

  2. Να αντικρούουν με επιτυχία τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για να επιλύνονται τα οποιαδήποτε θέματα.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Εργοδοτούμενοι, Ιδιοκτήτες, Διευθυντές και Υποδιευθυντές επιχειρήσεων / οργανισμών, Λειτουργοί και Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων για τα εργασιακά θέματα στις επιχειρήσεις τους και Υπεύθυνοι Λογιστηρίου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές Εργοταξίων, Υπεύθυνους Τμημάτων, Υπεύθυνους Ομάδων, Αντιπροσώπους Διοίκησης, Διοικητικούς Λειτουργούς Εργοταξίων και Υπεύθυνους Μηχανικούς Έργων.

Μέθοδοι Κατάρτησης

Το Πρόγραμμα διεξάγεται υπό μορφή διάλεξης και ταυτόχρονα παροτρύνεται ο διάλογος και η συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εκτελούνται εργαστήρια, και επιλύονται ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος, δίδονται παραδείγματα και γίνεται υπόδυση ρόλων. Επίσης χρησιμοποιούνται σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα όπως Multimedia Projector, Οθόνη προβολής, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Χαρτοπίνακας, Μαρκαδόροι, Γραφική ύλη και Φύλλα εργασίας για καλύτερη επιμόρφωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων. Σε κάθε καταρτιζόμενο δίνονται/αποστέλλονται επίσης σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή για τα θέματα του σεμιναρίου.

Σύστημα Τήρησης Στοιχείων & Αξιολόγησης 

Θα τηρηθεί το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο που χρησιμοποιεί η ΑνΑΔ, όπου ο εκπαιδευτής θα είναι αρμόδιος για την τήρηση του.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί στους καταρτιζόμενους έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος και του/των εκπαιδευτή/ων όπου θα εμφανίζεται και ο βαθμός υλοποίησης του προγράμματος και οι ανάγκες που ικανοποιήθηκαν.

Περιγραφή Εκπαιδευτή
Έλενα Κούσιου

Η κυρία Έλενα Κούσιου είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής, έχει Master in Medical Law & Ethics & Certificate of Advanced Studies (CAS) in Arbitration. Ασχολείται στον τομέα της Πρακτικής Δικηγορίας στο Ποινικό & Ιατρικό Δίκαιο, τη Διαιτησία, Διαμεσολάβηση και Επαγγελματική Αμέλεια από το 2011. Επίσης είναι Επικεφαλής του τμήματος Συμμόρφωσης Koushos Korfiotis Papacharalambous LLC.

Είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 5 από την ΑνΑΔ από το 2021.

bottom of page