top of page

Εκπαίδευση Υπευθύνων ΕΣΥΠΠ
(Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης)

Διάρκεια Προγράμματος: 35 ώρες

Το σεμινάριο έχει ως βασικό στόχο να εκπαιδεύσει οποιονδήποτε άτομο επιθυμεί να εφαρμόζει τους Κανονισμούς Ασφάλειας και Υγείας, να παρακολουθεί και να διασφαλίζει μέσα από σωστές διαδικασίες την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών στο χώρο εργασίας του.

Ημερ. Διεξαγωγής
Θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα μας. 
Διάρκεια Κατάρτησης
35 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής
Αίθουσα Go For It Centre Ltd. (ΔΕΚ 193) - Λευκωσία
Δικαίωμα Συμμετοχής
€780 + ΦΠΑ (€148,20), Επιχορήγηση ΑΝΑΔ €595=, Τελικό κόστος €185 + ΦΠΑ (€148,20)
Ανάγκη Κατάρτισης

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την ελάχιστη εκπαίδευση στα οριζόμενα πρόσωπα ΕΣΥΠΠ ή οι αυτοεργοδοτούμενοι ή οι ίδιοι εργοδότες οι οποίοι θα διεξάγουν τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης, καθώς και του/της προέδρου επιτροπής ασφάλειας. Το πρόγραμμα καλύπτει συγκεκριμένες ενότητες της εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 35 ωρών που απαιτείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την ελάχιστη εκπαίδευση αυτών των προσώπων που θα διεξάγουν εσωτερικά τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης βάση της Κ.Δ.Π. 238/2021.
Στόχοι Κατάρτησης
 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

Professional Male
Σε επίπεδο γνώσεων
  1. Να κατονομάζουν τις διάφορες πηγές κινδύνου από τον εξοπλισμό εργασίας.

  2. Να περιγράφουν τις ασφαλείς μεθόδους εργασίας.

  3. Να περιγράφουν και να διατυπώνουν την εν ισχύ Κυπριακή νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ σε θέματα πυρόσβεσης, πυρασφάλειας και εκκένωσης του εργασιακού χώρου.

  4. Να διατυπώνουν τους Ψυχοσωματικούς κινδύνους

  5. Να προσδιορίζουν τους Ηλεκτρικούς κινδύνους.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
  1. Να επεξηγούν τις πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας.

  2. Να επιλέγουν τα κατάλληλα ΜΑΠ στους χώρους εργασίας.

  3. Να επεξηγούν τους φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

Σε επίπεδο στάσεων
  1. Να συνεργάζονται για την εφαρμογή τρόπων αντιμετώπισης ή μείωσης των κινδύνων.

  2. Να συμμετέχουν στην επισήμανση των κινδύνων σε διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες (εργασίες σε ύψος, διακίνηση φορτίων, προσώπων και οχημάτων κ.ά.)

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Οριζόμενα πρόσωπα από τον εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενοι ή εργοδότες που θα διεξάγουν εσωτερικά τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης καθώς και του/της προέδρου επιτροπής ασφάλειας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές Εργοταξίων, Υπεύθυνους Τμημάτων, Υπεύθυνους Ομάδων, Αντιπροσώπους Διοίκησης, Διοικητικούς Λειτουργούς Εργοταξίων και Υπεύθυνους Μηχανικούς Έργων.

Μέθοδοι Κατάρτησης

Το Πρόγραμμα διεξάγεται υπό μορφή διάλεξης και ταυτόχρονα παροτρύνεται ο διάλογος και η συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εκτελούνται εργαστήρια, και επιλύονται ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος, δίδονται παραδείγματα και γίνεται υπόδυση ρόλων. Επίσης χρησιμοποιούνται σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα όπως Multimedia Projector, Οθόνη προβολής, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Χαρτοπίνακας, Μαρκαδόροι, Γραφική ύλη και Φύλλα εργασίας για καλύτερη επιμόρφωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων. Σε κάθε καταρτιζόμενο δίνονται/αποστέλλονται επίσης σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή για τα θέματα του σεμιναρίου.

Σύστημα Τήρησης Στοιχείων & Αξιολόγησης 

Θα τηρηθεί το Ηλεκτρονικό Παρουσιολόγιο της ΑνΑΔ, όπου ο εκπαιδευτής θα είναι αρμόδιος για την τήρηση του.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί στους καταρτιζόμενους έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος και του/των εκπαιδευτή/ων όπου θα εμφανίζεται και ο βαθμός υλοποίησης του προγράμματος.

Περιγραφή Εκπαιδευτή
Μιχάλης Θεοδότου

Ο κ. Μιχάλης Θεοδότου είναι κάτοχος του Τίτλου MA Industrial Relations and Health and Safety (Middlesex University). Είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής της ΑνΑΔ από το 2015 και ΕΞΥΠΠ από το 2007. Διετέλεσε Μέλος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας 2002 -2019. Επίσης διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου από το 2012 και Γραμματέας Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου από το 2016 - 2018. Στον ερευνητικό τομέα έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και ως ειδικός ερευνητής στα πιο κάτω εξειδικευμένα προγράμματα. Συγγραφή μέρους εγχειριδίου για την εκτίμηση του κινδύνου στον Τραπεζικό Τομέα στα πλαίσια του προγράμματος LEONARDO «TRIA» 2006-2007. Πρόγραμμα OIRA: Expert στην προετοιμασία του διαδραστικού Εργαλείου OIRA για την Εκπαίδευση (2014-2015). Έρευνα ΣΑΥΚ για το Εργασιακό Άγχος 2014-2015. Έρευνα ΣΑΥΚ με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις Ηλικίες» 2016-2017. Διετέλεσε πάρεδρος στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. Έχει δώσει δεκάδες διαλέξεις σε εργασιακά θέματα και θέματα ασφάλειας και υγείας. Λόγο της σφαιρικής εμπειρίας του στα εργασιακά, αναλύει τα θέματα με μια ολιστική προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εργασιακές παραμέτρους, ασφάλειας και υγείας, ισότητα, εργασιακές σχέσεις. Ο κ. Μιχάλης Θεοδότου είναι Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματική πείρα που προβλέπεται, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος προγράμματος. Ειδικότερα ο εκπαιδευτής είναι έμπειρος στην υλοποίηση του παρόντος προγράμματος, καθώς επίσης είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της ΑνΑΔ επιπέδου 5.

bottom of page