top of page

Διαχείριση Κρίσης Απρόβλεπτων Γεγονότων που Επηρεάζουν τον Οργανισμό σας
Διάρκεια Προγράμματος: 7 ώρες

Στο σεμινάριο θα αναφερθούν περιπτώσεις που εξελίχθηκαν και αντιμετωπίσθηκαν ως κρίσεις, όπως και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και αποτελούν πλέον αντικείμενο μελέτης και εκπαίδευσης.

Ημερ. Διεξαγωγής
Θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα μας. 
Διάρκεια Κατάρτησης
7 ώρες 
08:30 – 16:45 
Χώρος Διεξαγωγής
Λεμεσός
Δικαίωμα Συμμετοχής
€270 + ΦΠΑ (€51,30), Επιχορήγηση ΑΝΑΔ €119, Τελικό κόστος €151 + ΦΠΑ (€51,30)
Ανάγκη Κατάρτισης

Στόχος του σεμιναρίου είναι να καθοδηγήσει προϊστάμενους ομάδων διαφόρων ειδικοτήτων, να αναπτύξουν τις ικανότητες τους ώστε να οργανώνουν και να καθοδηγούν το προσωπικό τους, αναλόγως της προσωπικότητας και των ικανοτήτων τους, ούτως ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν το βαθμό της κρίσης και να την διαχειριστούν με ψυχραιμία.
Στόχοι Κατάρτησης
 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και αξιολογούν το μέγεθος της κρίσης που αντιμετωπίζουν με στόχο να οδηγήσουν τον οργανισμό στην έξοδο από αυτήν.

 

Η διαχείριση της ανάκαμψης μπορεί να βασιστεί σε δύο διαστάσεις:

1. Την επιθυμητή ταχύτητα ανάκαμψης.

2. Την πραγματική ζημιά από τις επιπτώσεις.

boss.jpg
Σε επίπεδο γνώσεων
  1. Να καταρτίζουν ένα σωστό πρόγραμμα δράσης για διαχείριση της κρίσης

  2. Να αξιολογούν τις γνώσεις και να εκμεταλλεύονται τις ιδέες του υφιστάμενου προσωπικού

  3. Να κατανέμουν ορθολογιστικά το πρόγραμμα εργασιών δράσης.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
  1. Να αναπτύξει ο εκπαιδευόμενος ηγετικές ικανότητες διαχείρισης κρίσης

  2. Να χρησιμοποιεί σωστά επικοινωνιακές μεθόδους για να οδηγεί το προσωπικό σε εγρήγορση σε δύσκολες περιόδους

  3. Να χρησιμοποιεί στο μέγιστο όλους τους διαθέσιμους πόρους.

Σε επίπεδο στάσεων
  1. Να γνωρίσουν σωστές διαδικασίες διαχείρισης προσωπικού

  2. Να αναγνωρίζουν σημαντικά στοιχεία στη διαχείριση των κρίσιμων καταστάσεων

  3. Να κατανοήσουν την σημασία της διαχείριση των πληροφοριών.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Αναφέρεται σε όλα τα μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, που προΐστανται ομάδων προσωπικού, όπως Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές Τμημάτων Οργανισμού, Οικονομικούς και Νομικούς Συμβούλους, Αντιπροσώπους Διοίκησης σε Θέματα ΙSO, Υπεύθυνους Προσωπικών Δεδομένων DPO, Προϊστάμενους ομάδων εκτέλεσης εργασιών, σε Υπεύθυνους Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, και Υπεύθυνους Λειτουργούς Ασφάλειας και Υγείας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές Εργοταξίων, Υπεύθυνους Τμημάτων, Υπεύθυνους Ομάδων, Αντιπροσώπους Διοίκησης, Διοικητικούς Λειτουργούς Εργοταξίων και Υπεύθυνους Μηχανικούς Έργων.

Μέθοδοι Κατάρτησης

Το Πρόγραμμα διεξάγεται υπό μορφή διάλεξης και ταυτόχρονα παροτρύνεται ο διάλογος και η συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εκτελούνται εργαστήρια, και επιλύονται ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος, δίδονται παραδείγματα και γίνεται υπόδυση ρόλων. Επίσης χρησιμοποιούνται σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα όπως Multimedia Projector, Οθόνη προβολής, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Χαρτοπίνακας, Μαρκαδόροι, Γραφική ύλη και Φύλλα εργασίας για καλύτερη επιμόρφωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων. Σε κάθε καταρτιζόμενο δίνονται/αποστέλλονται επίσης σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή για τα θέματα του σεμιναρίου.

Σύστημα Τήρησης Στοιχείων & Αξιολόγησης 

Θα τηρηθεί το Ηλεκτρονικό Παρουσιολόγιο της ΑνΑΔ, όπου ο εκπαιδευτής θα είναι αρμόδιος για την τήρηση του.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί στους καταρτιζόμενους έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος και του/των εκπαιδευτή/ων όπου θα εμφανίζεται και ο βαθμός υλοποίησης του προγράμματος.

Περιγραφή Εκπαιδευτή
Ροδούλα Φιλίππου

Η κα Ροδούλα Φιλίππου είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και επίσης κάτοχος  δεύτερου Πτυχίου Νομικής και άλλων σχετικών Διπλωμάτων και Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης. 
Τα τελευταία χρόνια απασχολείται στον τομέα της Εκπαίδευσης και  των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών,  με πολυετή πείρα σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Προσωπικού, Εργασιακών Σχέσεων,  Γενικά Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άλλα θέματα Νομικής Φύσης. 
Είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 5 από την ΑνΑΔ από το 2021.
Έχει περισσότερες από 1600 ώρες εκπαίδευσης προσωπικού σε ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα.

bottom of page