top of page

Διαχείριση Επιλογής, Αξιολόγησης Και
Πρόσληψης Προσωπικού

Διάρκεια Προγράμματος: 14 ώρες

Η διαδικασία πρόσληψης, διαχείρισης προσωπικού και η επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στην απόδοση και συμπεριφορά των εργαζομένων στις επιχειρήσεις.

Ημερ. Διεξαγωγής
Θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα μας. 
Διάρκεια Κατάρτησης
14 ώρες 
08:30 – 16:45 
Χώρος Διεξαγωγής
Αίθουσα Go For It Centre Ltd. (ΔΕΚ 193) - Λευκωσία  
Δικαίωμα Συμμετοχής
€390 + ΦΠΑ (€74,10), Επιχορήγηση  ΑΝΑΔ €238, Τελικό κόστος €152 + ΦΠΑ (€74,10) 
Ανάγκη Κατάρτισης

Υπάρχει η ανάγκη να γίνει ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών που είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη  της επιλογής και της αξιολόγησης προσωπικού για πρόσληψη τους σε μόνιμη θέση στο οργανισμό, αναφορικά με τη σημασία, να επιλέγονται  τα πιο ικανά άτομα στην κατάλληλη θέση, αναλόγως των δυνατοτήτων τους. 
Στόχοι Κατάρτησης
 

Μετά το πέρας του προγράμματος αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναλάβουν και να διαχειριστούν τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού για συγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης ή του οργανισμού.  

Business Meeting
Σε επίπεδο γνώσεων
 1. να περιγράφουν σωστά μια θέση εργασίας στον οργανισμό  

 2. να διατυπώνουν σωστά μια αγγελία για εργοδότηση 

 3. να κατονομάζουν τα γενικά και τα ειδικά χαρακτηριστικά των ατόμων που αναζητούνται  

 4. να συσχετίζουν τα προσόντα των υποψηφίων με την θέση εργασίας και να τα ταξινομούν σε σωστή βάση αξιολόγησης, ούτως ώστε να κατατάσσουν το υποψήφιο σε κλίμακα σχετικής επιλογής, για συγκεκριμένη θέση.  

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
 1. να εκτελούν τις οδηγίες της Διεύθυνσης σε σχέση με την διαδικασία πρόσληψης  

 2. να επεξηγούν στους υποψηφίους τι αναμένουν ως αποτέλεσμα από την διαδικασία της συνέντευξης  

 3. να αναπτύσσουν δικές τους τεχνικές,  

 4. να επιλέγουν και να συλλέγουν με διάφορες μεθόδους πληροφορίες που αφορούν τους υποψηφίους για τη κάλυψη μιας εργασιακής θέσης,  

 5. να αιτιολογούν με βάση τις πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους  την επιλογή του ατόμου που θεωρείται πλέον κατάλληλο 

 6. να οργανώνουν ένα σωστό σύστημα αξιολόγησης των υποψηφίων μετά την πρόσληψη και κατά την 6μηνη δοκιμαστική περίοδο  ούτως ώστε να επιβεβαιώνεται  η ορθή επιλογή και η ένταξη του υπαλλήλου στο μόνιμο προσωπικού του οργανισμού   

Σε επίπεδο στάσεων
 1. να δικαιολογούν τις αποφάσεις τους  

 2. να παρακινούν τους υποψηφίους να παρουσιάσουν όσο το δυνατό καλύτερα τον εαυτό τους για να διευκολύνουν την διαδικασία επιλογής. 

 3. να συνεργάζονται με τα άλλα τμήματα που συμμετέχουν στην διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για τον οργανισμό. 

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές Εργοταξίων, Υπεύθυνους Τμημάτων, Υπεύθυνους Ομάδων, Αντιπροσώπους Διοίκησης, Διοικητικούς Λειτουργούς Εργοταξίων και Υπεύθυνους Μηχανικούς Έργων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές Εργοταξίων, Υπεύθυνους Τμημάτων, Υπεύθυνους Ομάδων, Αντιπροσώπους Διοίκησης, Διοικητικούς Λειτουργούς Εργοταξίων και Υπεύθυνους Μηχανικούς Έργων.

Μέθοδοι Κατάρτησης

Το Πρόγραμμα διεξάγεται υπό μορφή διάλεξης και ταυτόχρονα παροτρύνεται ο διάλογος και η συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εκτελούνται εργαστήρια, και επιλύονται ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος, δίδονται παραδείγματα και γίνεται υπόδυση ρόλων.  Επίσης χρησιμοποιούνται σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα όπως Multimedia Projector, Οθόνη προβολής, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Χαρτοπίνακας, Μαρκαδόροι, Γραφική ύλη  και Φύλλα εργασίας για καλύτερη επιμόρφωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων.  Σε κάθε καταρτιζόμενο δίνονται/αποστέλλονται επίσης σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή για τα θέματα του σεμιναρίου. 

Σύστημα Τήρησης Στοιχείων & Αξιολόγησης 

Θα τηρηθεί το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο που χρησιμοποιεί η ΑνΑΔ. Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί στους καταρτιζόμενους έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος και του/των εκπαιδευτή/ων όπου θα εμφανίζεται και ο βαθμός υλοποίησης του προγράμματος 

Περιγραφή Εκπαιδευτή
Ροδούλα Φιλίππου

Η κα Ροδούλα Φιλίππου είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και επίσης κάτοχος  δεύτερου Πτυχίου Νομικής και άλλων σχετικών Διπλωμάτων και Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης. 
Τα τελευταία χρόνια απασχολείται στον τομέα της Εκπαίδευσης και  των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών,  με πολυετή πείρα σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Προσωπικού, Εργασιακών Σχέσεων,  Γενικά Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άλλα θέματα Νομικής Φύσης. 
Είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 5 από την ΑνΑΔ από το 2021.
Έχει περισσότερες από 1600 ώρες εκπαίδευσης προσωπικού σε ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα.

bottom of page