top of page

Επικοινωνία & Ανάπτυξη της Ποιοτικής Φροντίδας των
Πελατών στον Τομέα των Υπηρεσιών

Διάρκεια Προγράμματος: 20 ώρες

Αντικείμενο του προγράμματος αυτού είναι να αναβαθμίσει το επίπεδο δεξιοτήτων του προσωπικού εξυπηρέτησης και πωλήσεων κάθε παροχέα υπηρεσιών έτσι ώστε να αντανακλάται η συγκριτική ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω τεχνικών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης.

Ημερ. Διεξαγωγής
Θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα μας. 
Διάρκεια Κατάρτησης
20 ώρες
1η Συνάντηση = 08:30 – 16:30
2η Συνάντηση = 08:30 – 16:00
3η Συνάντηση = 08:30 – 15:30
Χώρος Διεξαγωγής
Αίθουσα Go For It Centre Ltd. (ΔΕΚ 193) - Λευκωσία
Δικαίωμα Συμμετοχής
€450 + ΦΠΑ (€85,50), Επιχορήγηση ΑΝΑΔ €240, Τελικό κόστος €210 + ΦΠΑ (€85,50)
Ανάγκη Κατάρτισης

Το προσωπικό εξυπηρέτησης σε όλες τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών έχουν αναβαθμισμένο ρόλο στην εκτέλεση της εργασίας τους, λόγω και της ιδιαιτερότητας του είδους του «προϊόντος» / υπηρεσίας που πωλούν. Κέντρο αυτής της εργασίας είναι η προστασία του πελάτη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Κεντρικό κομμάτι αυτής της αλλαγής είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας ώστε να συντονίζεται για παροχή ανώτερου επιπέδου εξυπηρέτησης που είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη της. Κλειδί σε αυτήν την προσπάθεια είναι η συνεχής και αποτελεσματική μέτρηση της απόδοσης για να καθοριστούν τα κριτήρια που θα φέρουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να προσφέρει τις κατάλληλες τεχνικές επικοινωνίας για ανάπτυξη των δεξιοτήτων για αποδοτικότερη εργασία και παράλληλα να του εισηγηθεί τις προσαρμογές που απαιτούνται στη στάση του για ποιοτικότερη φροντίδα του πελάτη.
Στόχοι Κατάρτησης
 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

Call Center Employee
Σε επίπεδο γνώσεων
  1. Συσχετίζουν τη σημασία της προσωπικότητας με την απόδοση της ομάδας

  2. Επιλέγουν την κατάλληλη συμπεριφορά με στόχο την καλύτερη δυνατή συνεργασία

  3. Συσχετίζουν τους στόχους της επίδοσης τους ως κλειδί για την ανάπτυξη της απόδοσης

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
  1. Επεξηγούν τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών τους

  2. Συμμετέχουν σε ενέργειες ποιοτικής εξυπηρέτησης βάσει των ιδιαίτερων αναγκών των πελατών

Σε επίπεδο στάσεων
  1. Οργανώνουν τις εργασίες τους με προσανατολισμό στον πελάτη και προβαίνουν σε αναγκαίες αλλαγές / διορθώσεις όπου απαιτείται.

  2. Εκτελούν παρουσιάσεις τηλεφωνικής και προσωπικής επικοινωνίας που να μεταδίδουν θετικότητα

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Το σεμινάριο αποτείνεται σε προσωπικό εξυπηρέτησης του τομέα των υπηρεσιών όπως προσωπικό επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιριών και γραφείων, ταξιδιωτικών πρακτόρων, τμήματα κρατήσεων ξενοδοχείων, εστιατορίων που έρχεται σε επαφή με τους πελάτες, καθώς και σε νεοεισερχόμενους του τομέα των υπηρεσιών γενικότερα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές Εργοταξίων, Υπεύθυνους Τμημάτων, Υπεύθυνους Ομάδων, Αντιπροσώπους Διοίκησης, Διοικητικούς Λειτουργούς Εργοταξίων και Υπεύθυνους Μηχανικούς Έργων.

Μέθοδοι Κατάρτησης

Το Πρόγραμμα διεξάγεται υπό μορφή διάλεξης και ταυτόχρονα παροτρύνεται ο διάλογος και η συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εκτελούνται εργαστήρια, και επιλύονται ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος, δίδονται παραδείγματα και γίνεται υπόδυση ρόλων. Επίσης χρησιμοποιούνται σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα όπως Multimedia Projector, Οθόνη προβολής, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Χαρτοπίνακας, Μαρκαδόροι, Γραφική ύλη και Φύλλα εργασίας για καλύτερη επιμόρφωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων. Σε

κάθε καταρτιζόμενο δίνονται/αποστέλλονται επίσης σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή (αναλόγως προτίμησης) για τα θέματα του σεμιναρίου.

Σύστημα Τήρησης Στοιχείων & Αξιολόγησης 

Θα τηρηθεί το Ηλεκτρονικό Παρουσιολόγιο της ΑνΑΔ, όπου ο εκπαιδευτής θα είναι αρμόδιος για την τήρηση του.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί στους καταρτιζόμενους έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος και του/των εκπαιδευτή/ων όπου θα εμφανίζεται και ο βαθμός υλοποίησης του προγράμματος.

Περιγραφή Εκπαιδευτή
Γιώργος Νάταρ

Ο κ. Γιώργος Νάταρ (George Natar) ξεκίνησε την καριέρα του πριν από 27 χρόνια, ως Εκπαιδευτής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ και Σύμβουλος σε μικρές επιχειρήσεις. Για 15 χρόνια, μέχρι το 2017, εργάστηκε ως εσωτερικός εκπαιδευτής και υπεύθυνος συμμόρφωσης για τη Διαμεσολάβηση σε Ασφαλιστική Εταιρεία της Κύπρου. Έχει παρουσιάσει και διδάξει για περισσότερες από 9.500 ώρες εκπαίδευσης στα θέματα ειδίκευσης που περιλαμβάνει Ασφαλιστικά, Στρατηγική, Μάρκετινγκ, Πωλήσεις, Επικοινωνία, Εξυπηρέτηση Πελατών, Διοίκηση και Ηγεσία. Έχει εκπαιδεύσει και αδειοδοτήσει (μετά από εξετάσεις) περισσότερους από 630 νέους ασφαλιστικούς συμβούλους και πράκτορες. Εκτός από τη λειτουργία της εκπαίδευσης, τα καθήκοντά του και οι αρμοδιότητές του στον ασφαλιστικό κλάδο περιλάμβαναν τη συμμόρφωση με το νόμο περί διαμεσολάβησης, τη ρύθμιση και εποπτεία δικτύων πωλήσεων, και τη σύναψη συμβάσεων με αδειοδότηση συμβούλων και πρακτόρων, τραπεζοασφαλιστικών εταιρειών και τη διαχείριση των βασικών πελατών (key account handling).

Σήμερα εργάζεται ως εκπαιδευτής σε ασφαλιστικά και επιχειρησιακά προγράμματα και ως εκπρόσωπος ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακών εφαρμογών.

Είναι κάτοχος πτυχιακού διπλώματος στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Deree College - το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας και μεταπτυχιακό στο marketing από το Πανεπιστήμιο Salford του Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει συμμετάσχει ως καταρτιζόμενος σε περισσότερα από 40 σεμινάρια σε θέματα ασφαλίσεων, ανθρώπινου κεφαλαίου, ηγεσίας, έργων, διαχείρισης κινδύνων και κατάρτισης επί των προϊόντων και αρχών αντασφάλισης.

Είναι μέλος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, μέλος Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (CyHRMA) και είναι κάτοχος πιστοποιητικού ως εγκεκριμένου εκπαιδευτή από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) της Κύπρου.

bottom of page